Obchodní a dodací podmínky

 

 • Cena poštovného se počítá individuálně v závislosti na charakteru zboží, u nás můžete počítat s nejnižší cenou dopravy (o ceně dopravy Vás budeme samozřejmě předem informovat) V případě nadměrného zboží (např.: laminátové desky) preferujte osobní odběr, cena poštovného by byla příliš vysoká
 • Zboží objednané přes internet odesíláme ihned nebo nejbližší pracovní den
 • O stavu objednávky budete informováni e-mailem nebo telefonicky

stavy objednávky jsou: 

Stav objednávky
 • objednávka se zpracovává (co nejdříve začneme zpracovávat Vaši objednávku)
 • objednávka byla přijata (Vaši objednávku jsme přijali a je připravována k odeslání)
 • objednávka byla odeslána  (objednávku jsme Vám zaslali na Vámi uvedenou adresu)
 • objednávka byla stornována (objednávka byla zrušena na základě např. požadavku kupujícího)

 

1.    Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Podáním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s tímto nákupním řádem jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • Prodávající ze zaručuje, že po splnění všech výše uvedených náležitostí ze strany kupujícího buď zboží zaveze vlastními prostředky, nebo zašle kupujícímu zboží na dobírku (viz. dole Dodací podmínky).
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.profitruhlar.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech pro interní potřeby firmy.

 

2.    Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující (soukromá osoba, nikoli firma s IČ) má právo podle § 53 odst. 6 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. To neplatí v případě, že zákazník zboží přebírá osobně na pobočce (viz. článek 2b nákupního řádu). Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Zákazníkovi bude vrácena částka včetně recyklačního poplatku. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • spočívajících ve hře nebo loterii.

 

3.    Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad, záruční list a český manuál.
 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 • Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

 

4.    Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

 

5.    Závěrečná ustanovení

 • Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu www.profitruhlar.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 • Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
 •  Změny řádu vyhrazeny.